• Monthly Archives: October 2019

    Xử lý nước thải giấy bằng công nghệ vi sinh

    Aquaclean ACF-SC là chế phẩm vi sinh xử lý nước thải tuyệt vời để xử lý nước thải ngành giấy, nơi mà tập trung hàm lượng các sợi c

    XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM MẶN BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

    Đây là sản phẩm vi sinh chuyên dụng xử lý nước thải khó phân hủy, môi trường có độ muối cao.