• Slider

    AQUACLEAN ACF-32

    Công thức vi sinh dùng trong hệ thống xử lý nước thải

    AQUACLEAN NITRIFIER ACTIVATOR

    Đây là sản phẩm chuyên dụng cho xử lý Nitơ trong nước thải công nghiệp lẫn sinh hoạt. Hiệu quả nhanh, chi phí thấp.